Save The Night Logo

Terms of use

Podmínky

Tato smlouva se uzavírá mezi vámi (dále jen vy) a společností Mast-Jägermeister SE

se sídlem na Jägermeisterstraße 7-15 38296 Wolfenbüttel Německo (dále jen my, nám, náš nebo Jagermeister), s ohledem na jakékoliv služby, které si vyžádáte prostřednictvím www.save-the-night.com (dále jen webová stránka).

Tyto podmínky určují základní pravidla, na jejichž základě smíte používat naši webovou stránku, a služby, které vám budeme čas od času poskytovat (dále jen služby). Podmínkou k tomu, abyste mohli používat webovou stránku a služby, je to, abyste dosáhli zákonného minimálního věku, který je v zemi, kde žijete, stanoven jako věkový limit pro požívání alkoholických nápojů.

Chcete-li získat přístup k webové stránce a službám, nebo pokud je chcete používat, musíte vyslovit svůj souhlas s těmito podmínkami a potvrdit, že tyto podmínky představují zákonně závaznou smlouvu mezi námi a vámi. V případě, že nechcete být těmito podmínkami vázáni, byste neměli tuto webovou stránku ani služby používat.

Může se stát, že tyto podmínky budeme nárazově měnit prostřednictvím aktualizace podmínek, které jsou na webové stránce.. Jste-li registrovaným uživatelem webové stránky, budeme vás o jakýchkoliv změnách podmínek informovat prostřednictvím e-mailu.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne [●] dubna 2020.

1. Popis námi poskytovaných služeb

 • 1.1 Účelem webové stránky je umožnit uživatelům zarezervovat si Meistera s cílem uspořádat zábavnou nebo vzdělávací online session pro vaše přátele a rodinu (Session). Zkušenosti a znalosti Meistera si můžete prohlédnout prostřednictvím profilové stránky každého Meistera na webové stránce společně s dostupností každého Meistera.
 • 1.2 Nemůžeme se zaručit za každého Meistera. Úroveň znalostí, zkušeností a kvalifikace může být u jednotlivých Meisterů různá.
 • 1.3 Službu vám poskytujeme bezplatně. Platby hrazené Meisterovi provedeme přímo my a vám z toho nevzniknou žádné náklady. Máte však možnost provést dobrovolnou platbu přímo Meisterovi (spropitné). Spropitné je dále vysvětleno v níže uvedené kapitole Vaše povinnosti.

2. Registrace

 • 2.1 K tomu, abyste mohli služby používat, se musíte zaregistrovat a otevřít si u nás účet. Přitom je důležité, abyste zkontrolovali, že všechny údaje, které nám poskytujete, budou přesné a úplné, a k tomu, abyste mohli služby i nadále používat, je musíte v případě změn aktualizovat.
 • 2.2 Poté, co se u nás zaregistrujete a získáte přihlašovací ID (což zahrnuje uživatelské jméno a heslo nebo jiný identifikátor), neposkytujte tyto informace nikomu jinému a nikomu jinému nedovolte, aby je používal.
 • 2.3 Pokud nás nebudete informovat o tom, že hrozí neoprávněné použití vašeho ID,, budeme se všemi činnostmi prováděnými na základě vaší ID nakládat tak, jako byste je prováděli vy.
 • 2.4 Pokud někdo jiný získá vaše identifikační údaje za okolností, za nichž existuje riziko zneužití, nebo pokud máte jakýkoliv důvod se domnívat, že hrozí jakékoliv jiné riziko neoprávněného používání vašeho účtu, informujte nás o tom neprodleně prostřednictvím webové stránky.
 • 2.5 Jakékoliv přihlašovací identifikační údaje můžeme kdykoliv deaktivovat, pokud podle našeho názoru:
  • (a) jste nesplnili některé z těchto podmínek;
  • (b) jakékoliv údaje, které jste nám poskytli za účelem registrace jakožto uživatel, jsou nepravdivé; nebo
  • (c) se vyskytne jakékoliv jiné riziko pro bezpečnost nebo integritu webové stránky nebo služeb.

3. Naše pozice obchodního zástupce pro Meistery

 • 3.1 Působíme jako obchodní zástupce Meisterů za účelem vyjednávání a uzavírání závazných smluv mezi vámi a jakýmkoliv Meisterem, který pro vás s vaším souhlasem povede Sessions.
 • 3.2 Ačkoliv působíme jako zástupce pro určité výše uvedené účely, nejsme stranou, která by uzavírala smlouvu mezi vámi a jakýmkoliv Meisterem za účelem vedení jakékoliv Session, a s ohledem na jakoukoliv takovou Session nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost.

4. Rezervace Session

 • 4.1 Session lze rezervovat přímo s každým Meisterem prostřednictvím webové stránky. Zarezervování Session proběhne po potvrzení časového slotu prostřednictvím webové stránky. Poté, co bude vaše Session prostřednictvím webové stránky zarezervována, pošleme vám potvrzení prostřednictvím e-mailu.

5. Zrušení a ukončení

 • 5.1 Po zarezervování jakékoliv Session můžete rezervaci prostřednictvím vašeho účtu na webové stránce kdykoliv zrušit. Chtěli bychom vás požádat, abyste v případě, že se rozhodnete Session zrušit, o této skutečnosti nás i Meistera co nejdříve informovali.
 • 5.2 Pokud vás Meister nebude informovat o tom, že musí Session zrušit, nebo pokud se Meister nepřihlásí k zarezervované Session, tak nás o tom co nejdříve informujte prostřednictvím oddílu webové stránky Kontaktujte nás.
 • 5.3 Meisters mohou pověřit jakoukoliv jinou osobu s podobnými schopnostmi, aby vedla vaši Session, pokud sami nebudou k dispozici.

6. Vaše povinnosti

 • 6.1 Při používání webové stránky a rezervaci Session musíte:
  • (a) poskytnout každému Meisterovi, s nímž chcete spolupracovat při rezervaci Session, přesné a úplné informace o vás tak, aby se každý Meister mohl odpovídajícím způsobem a dostatečně na Session připravit;
  • (b) dbát při rezervaci Session o to, abyste příslušnému Meisterovi poskytli správné přihlašovací údaje o tom, kde Session proběhne;
  • (c) se přihlásit k Session ve stanovený čas a datum zahájení a provést vhodná opatření k tomu, aby se Session mohla uskutečnit;
  • (d) zajistit, aby každý účastník Session splňoval minimální věkový limit určený v zemi vašeho bydliště pro požívání alkoholických nápojů;
  • (e) nás informovat prostřednictvím níže uvedeného oddílu Kontaktujte nás, jestli Session neproběhla podle plánu nebo jestli chování Meistera bylo nevhodné nebo jinak nepřijatelné; a
  • (f) se vyvarovat toho, abyste Meistera žádali o to, aby se choval jakýmkoliv nevhodným nebo nezákonným způsobem.
 • 6.2 Pokud se vám zábava, kterou vám Meister během Session zajistí, bude líbit, můžete (záleží čistě na vás) zaplatit přímo Meisterovi spropitné. Pro platbu spropitného doporučujeme použít PayPal. Za žádných okolností neposkytujte své bankovní údaje. Jestliže byste měli pocit, že si Meister zaplacení spropitného od vás vynucuje nebo vás chování Meistera jinak znepokojuje, dejte nám vědět. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v oddílu Kontaktujte nás.

7. Práva k duševnímu vlastnictví

 • 7.1 Všechna práva duševního vlastnictví s ohledem na jakýkoliv obsah webových stránek (včetně textu, grafiky, softwaru, fotografií a dalších obrázků, videí, zvuku, ochranných známek a log) vlastníme my nebo naši poskytovatelé licence. S výjimkou případů, které jsou zde výslovně stanoveny, vám nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, neposkytuje žádná práva týkající se duševního vlastnictví, které vlastníme my nebo naši poskytovatelé licencí, a souhlasíte s tím, že stažením obsahu z webových stránek nezískáváte žádná vlastnická práva. Pokud si z webové stránky vytisknete, zkopírujete nebo uložíte stránky (pouze pokud je to v souladu s těmito podmínkami), musíte zajistit, aby byla reprodukována veškerá upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví obsažená v původním obsahu.
 • 7.2 Chtěli bychom vás poprosit, abyste respektovali přání každého Meistera, pokud vás požádá o to, abyste ho během Session nefotografovali a nenahrávali (mimo jiné včetně zvukových a obrazových nahrávek nebo screenshotů) (Nahrávání).
 • 7.3 V případě, že na webovou stránku nahrajete jakýkoliv uživatelský obsah, platí případná práva k duševnímu vlastnictví, která budete k tomuto obsahu mít (včetně jakýchkoliv fotografií, hodnocení Meistera a dalšího podobného obsahu), přičemž však souhlasíte s tím, že nám, našim přidruženým společnostem, a komukoliv jinému, kdo má k tomu od nás povolení, udělíte trvalé, neodvolatelné, celosvětové, nevýlučné, bezlicenční a plně sublicenční právo a licenci na kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl a komunikování veškerého takového obsahu (celého nebo jeho části) ve vztahu k veřejnosti a/nebo jeho začlenění do jiných prací v jakékoli formě, na jakýchkoliv médiích nebo technologiích a vzdáváte se jakýchkoliv morálních práv, která můžete mít, nebo práva být označen za autora tohoto obsahu.
 • 7.4 Nahráním jakéhokoliv uživatelského obsahu na webovou stránku nebo jejím prostřednictvím souhlasíte s následujícím:
  • (a) zveřejňujete tento obsah, a proto můžete být ve spojení s vaším obsahem veřejně identifikováni prostřednictvím vašeho jména nebo přihlašovacích identifikačních údajů;
  • (b) pokud a v tom rozsahu, v jakém obsah, který jste poskytli, obsahuje jakýkoli materiál, na který se vztahují práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva třetí strany (včetně veškerého obsahu vytvořeného vašimi přáteli a příbuznými, kteří se mohou Session také zúčastnit), budete mít všechna nezbytná povolení k nahrání veškerého takového materiálu a udělujete nám, našim přidruženým společnostem a poskytovatelům licence všechna licenční práva stanovená v těchto podmínkách;
  • (c) odškodníte nás, naše přidružené společnosti a držitele licence s ohledem na všechny nároky, závazky a ztráty, které vyplývají:
   • (i) z jakéhokoliv nároku ohledně toho, že jakýkoliv vámi poskytnutý obsah poškozuje práva k duševnímu vlastnictví některé třetí strany nebo je jiným způsobem nezákonný;
   • (ii) z jakéhokoliv porušení těchto podmínek, jehož jste se dopustili;
   • (iii) z jakéhokoliv porušení těchto podmínek osobou, která má přístup na web s použitím vašich přihlašovacích údajů.

8. Uživatelský obsah

 • 8.1 Na webovou stránku lze přidávat obsah vytvořený uživatelem a sdělení ve formě hodnocení Meistera (souhrnně „uživatelský obsah“). Uživatelský obsah nijak nekontrolujeme, ani není uživatelský obsah aktivně usměrňován. Odpovědnost za jakýkoliv uživatelský obsah, který jste na web nahráli, nesete výhradně vy.
 • 8.2 V případě, že na web nahrajete jakýkoliv uživatelský obsah, musíte:
  • (a) dbát o to, aby se veškerý uživatelský obsah týkal účelu dotyčného tématu;
  • (b) nesmíte nahrávat žádný uživatelský obsah, který je nezákonný, výhrůžný, zneužívající, urážlivý, pornografický, obscénní, vulgární, nemravný, útočný nebo který porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany;
  • (c) dbát o to, aby uživatelský obsah nezobrazoval žádnou osobu, která ještě nedosáhla minimálního věku pro požívání alkoholických nápojů, který platí ve vaší zemi;
  • (d) nesmíte nahrávat žádný uživatelský obsah, který obsahuje viry a/nebo jiný kód, který obsahuje kontaminující nebo destruktivní prvky;
  • (e) nesmíte nahrávat jakýkoliv uživatelský obsah, který obsahuje reklamu v jakékoliv formě; a
  • (f) nesmíte napodobovat ani zkreslovat vztah k žádné osobě nebo subjektu.
 • 8.3 Souhlasíte s tím, že nahráním jakéhokoli uživatelského obsahu udělujete nám a našim přidruženým společnostem trvalé, neodvolatelné, celosvětově platné, nevýlučné, bezplatné a plně sublicencovatelné právo a licenci k použití, reprodukování, úpravě, přizpůsobení, publikování, překladu, vytváření odvozených prací, distribuci, provádění a zobrazování takového uživatelského obsahu (celého nebo jeho části) a/nebo s jeho začleněním do jiných děl v jakékoli formě, na jakémkoliv nosiči nebo technologii a vzdáváte se případných morálních práv, která můžete mít, nebo toho, abyste byl označen jako autor tohoto uživatelského obsahu.
 • 8.4 Ačkoliv uživatelský obsah předem nekontrolujeme, vyhrazujeme si právo, na základě našeho uvážení jakýkoliv uživatelský obsah kdykoliv bez oznámení smazat, odstranit nebo upravit.
 • 8.5 Stížnosti na obsah jakéhokoliv uživatelského obsahu musí být zaslány na meisters@save-the-night.com a musí obsahovat údaje o konkrétním uživatelském obsahu, který vedl k podání stížnosti.

9. Používání webové stránky

 • 9.1 Webovou stránku smíte používat pouze pro vaše osobní použití a pouze v souladu s těmito podmínkami. Obsah z webové stránky si můžete stahovat a zobrazovat na obrazovce počítače, můžete tisknout a kopírovat jednotlivé stránky a v souladu s následujícím odstavcem můžete tyto stránky ukládat v elektronické podobě. Na určité vlastnosti, části nebo obsah webové stránky se mohou vztahovat také další podmínky, a v situaci, kde budou platit, se budou zobrazovat na obrazovce nebo budou přístupné prostřednictvím odkazu.
 • 9.2 Nemůžeme zaručit nepřetržitý, nepřerušovaný nebo bezchybný provoz webové stránky, ani to, že web bude možné používat při určité rychlosti (jelikož to závisí na celé řadě faktorů, které nemáme pod kontrolou, jako je například porucha přístupu k internetu), a zejména: může se stát, že webová stránka bude čas od času nedostupná kvůli naplánované údržbě nebo upgradům.
 • 9.3 Může se stát, že provoz webové stránky nebo služeb pozastavíme, nebo je přestaneme poskytovat a/nebo budeme aktualizovat obsah webové stránky; v takovém případě vás o tom můžeme nebo nemusíme informovat podle toho, jestli k tomu budeme mít rozumné důvody, včetně bezpečnostních, právních nebo ekonomických důvodů.
 • 9.4 Může se stát, že některé funkce webové stránky omezíme nebo zakážeme váš přístup do určitých oddílů webu nebo na celý web, a to i bez oznámení a aniž by z toho vyplývala jakákoliv odpovědnost.
 • 9.5 Webovou stránku používejte v souladu se zákony a zejména nesmíte webovou stránku používat (případně cokoliv nahrávat na webovou stránku nebo služby) takovým způsobem:
  • (a) že by se jednalo o nahrávání, ukládání nebo přenášení jakýchkoliv virů nebo jiného škodlivého softwaru;
  • (b) odstranění nebo změnu jakéhokoliv obsahu webové stránky nebo pokus obcházet bezpečnostní opatření nebo narušovat správné fungování webové stránky nebo jakýchkoliv serverů, na nichž je umístěna;
  • (c) používání webové stránky způsobem, který by mohl vést k poškození našeho jména nebo pověsti, případně jména nebo pověsti některé z našich přidružených společností; nebo
  • (d) jakékoli jiné činnosti, které tyto podmínky výslovně nepovolují.
 • 9.6 Nezaručujeme, že by prostřednictvím webové stránky mohl být poskytován jakýkoliv konkrétní obsah. Neprovádíme (a ani nejsme povinni provádět) monitoring používání webové stránky nebo jakéhokoliv obsahu, který byl na ni nahrán jinými uživateli webové stránky.

10. Co nesmíte dělat

 • 10.1 Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, nesmíte:
  • (a) ukládat stránky webové stránky na server nebo jiné úložné zařízení připojené k síti nebo vytvářet elektronickou databázi systematickým stahováním a ukládáním všech stránek webu;
  • (b) odstraňovat nebo měnit jakýkoli obsah webové stránky nebo se pokusit obcházet bezpečnostní opatření nebo narušovat řádné fungování webové stránky nebo serverů, na nichž je umístěna;
  • (c) bez našeho předchozího písemného souhlasu vytvářet odkazy na webovou stránku z jakékoliv jiné webové stránky; nebo
  • (d) nahrávat kteréhokoliv Meistera, pokud vás požádal, abyste to nedělali.
 • 10.2 Webovou stránku a vše, co je na ní dispozici, můžete používat pouze k legálním účelům (v souladu se všemi platnými zákony a předpisy), odpovědným způsobem a nikoli způsobem, který by mohl poškozovat jméno nebo pověst nás nebo kterékoli z našich přidružených společností.
 • 10.3 Všechna práva, která vám byla poskytnuta na základě těchto podmínek, přestanou platit v okamžiku, kdy některé z nich porušíte.

11. Obsah webové stránky

 • 11.1 Nárazově můžeme formát i obsah webové stránky měnit. Souhlasíte s tím, že webovou stránku používáte takovou „jaká je“ a „jak je dostupná“ a výhradně na vaše riziko.
 • 11.2 Ačkoliv se snažíme udělat vše pro to, aby všechny informace obsažené na webových stránkách (jiné než jakýkoliv obsah vytvářený uživateli) byly správné, neznamená to, že mají charakter ověřených informací nebo rad, na které byste se měli spoléhat. Dříve, než začnete na základě jakýchkoliv těchto informací jednat, ověřte si to u nás nebo u některého relevantního zdroje informací.
 • 11.3 Není-li v těchto podmínkách používání webových stránek stanoveno jinak, nedáváme ani neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o přesnost, úplnost, aktuálnost, správnost, spolehlivost, integritu, kvalitu, účelnost nebo originalitu jakéhokoli obsahu webových stránek, a v plném rozsahu povoleném zákonem jsou vyloučeny všechny předpokládané záruky, podmínky nebo jiné podmínky jakéhokoli druhu, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku toho, že vy nebo někdo jiný používáte webovou stránku nebo se spoléháte na jakýkoli její obsah.
 • 11.4 Nemůžeme zaručit, že jakýkoliv obsah webové stránky nebude obsahovat viry a/nebo jiný škodlivý softwarový materiál, který může obsahovat kontaminující nebo ničivé prvky. Jste povinni zavést příslušná bezpečnostní opatření v oblasti IT (včetně antivirových a jiných bezpečnostních kontrol) tak, aby byly splněny vaše konkrétní požadavky na bezpečnost a spolehlivost obsahu.

12. Vaše osobní informace

 • 12.1 Používání vašich osobních informací, které jste poskytli na webové stránce nebo prostřednictvím webové stránky, se řídí naším Oznámením o ochraně osobních údajů.

13. Externí odkazy

 • 13.1 Webová stránka může čas od času obsahovat odkazy na externí weby, které mohou obsahovat odkazy na nabídky a reklamní akce třetích stran. Umožňujeme vám k nim přístup, abyste mohli získat informace, výrobky nebo služby, které by pro vás mohly být užitečné nebo zajímavé. Neneseme odpovědnost za obsah těchto stránek ani za nic, co poskytují, a nezaručujeme, že budou trvale k dispozici. To, že uvádíme odkazy na tyto externí weby, neznamená žádné potvrzení ani spojení s jejich provozovateli nebo propagátory.

14. Obecné informace

 • 14.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost vůči vám za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo za podvodné uvedení v omyl, ani jakoukoliv jinou odpovědnost, která podle anglického práva nesmí být omezena nebo vyloučena. Při zachování této podmínky neponeseme odpovědnost za jakékoliv obchodní ztráty a jakákoliv odpovědnost, kterou máme za ztráty, jež vám vzniknou, se omezuje výhradně na ztráty, které byly přiměřeně předvídatelné.
 • 14.2 Tyto smluvní podmínky se řídí anglickými zákony a souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor mezi vámi a námi týkající se těchto podmínek nebo webových stránek bude řešen pouze anglickými soudy s tím, že pokud jste spotřebitel, a ne obchodní uživatel, a žijete v jiné části Velké Británie než v Anglii, bude rozhodovat rozhodné právo této části Velké Británie a jakýkoliv spor bude řešen pouze tamějšími soudy. Nic nám nebude bránit v tom, abychom naše práva k duševnímu vlastnictví bránili prostřednictvím soudního řízení u příslušného soudu.

15. Kontaktujte nás

 • 15.1 S případnými otázkami ohledně těchto podmínek nebo v případě jakýchkoliv problémů s touto webovou stránkou se na nás prosím obraťte: